Monitor Polski

M.P.2016.196

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863, z 2015 r. poz. 1359 oraz z 2016 r. poz. 195) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r.:
1) wysokość kwoty, o której mowa w art. 13 ust. 2, wynosi 9,21 zł;
2) wysokość kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 4, wynosi 13,40 zł;
3) wysokość kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 5, wynosi 2,68 zł;
4) wysokość kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 6, wynosi 1,34 zł.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).