Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2023.

Monitor Polski

M.P.2022.1074

Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 31 października 2022 r.
w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2023

Na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302) ogłasza się, że wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2023 wynosi 5564,87 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).