Wysokość opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2024 r.

Monitor Polski

M.P.2023.836

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2023 r.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 31 lipca 2023 r.
w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2024 r.

Na podstawie art. 40 ust. 9 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M.P. poz. 68) ogłasza się wysokość opłat za udzielenie koncesji.
I. Opłata za udzielenie koncesji, o której mowa w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, nie może być wyższa niż:

1) dla rozpowszechniania programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny - 16 986 889 zł;

2) dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny - 35 704 324 zł;

3) dla rozpowszechniania programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie - 8 493 447 zł;

4) dlarozpowszechnianiaprogramutelewizyjnegowsposóbcyfrowyrozsiewczynaziemnywmultipleksie-35704324 zł.

II. Opłata za udzielenie koncesji, o której mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, wynosi:

1) dla rozpowszechniania programu radiowego w sposób rozsiewczy satelitarny - 694 zł;

2) dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób rozsiewczy satelitarny - 13 796 zł;

3) dla rozpowszechniania programu radiowego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego - 694 zł;

4) dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego - 2762 zł.

III. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego w sposób rozsiewczy naziemny stanowi iloczyn opłaty ustalonej na podstawie rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz. U. poz. 1953) oraz liczb 1,02 1 , 1,016 2 , 1,023 3 , 1,034 4 , 1,051 5  i 1,144 6 , zaokrąglony w górę do pełnych złotych.

1 Współczynnik waloryzacji określony w pkt III ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2019 r. (M.P. poz. 1039).
2 Współczynnik waloryzacji ustalony na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r. (M.P. poz. 64).
3 Współczynnik waloryzacji ustalony na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r. (M.P. poz. 72).
4 Współczynnik waloryzacji ustalony na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. (M.P. poz. 58).
5 Współczynnik waloryzacji ustalony na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. (M.P. poz. 31).
6 Współczynnik waloryzacji ustalony na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M.P. poz. 68).