Monitor Polski

M.P.2018.1039

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 2018 r.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2019 r.

Na podstawie art. 40 ust. 9 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 650, 915 i 1717) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. (M.P. poz. 106) ogłasza się wysokość opłat za udzielenie koncesji.
I. Opłata za udzielenie koncesji, o której mowa w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, nie może być wyższa niż:
1) dla rozpowszechniania programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny - 13 146 047 zł;
2) dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny - 27 631 354 zł;
3) dla rozpowszechniania programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie - 6 573 024 zł;
4) dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie - 27 631 354 zł.
II. Opłata za udzielenie koncesji, o której mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, wynosi:
1) dla rozpowszechniania programu radiowego w sposób rozsiewczy satelitarny - 535 zł;
2) dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób rozsiewczy satelitarny - 10 674 zł;
3) dla rozpowszechniania programu radiowego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego - 535 zł;
4) dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego - 2135 zł.
III. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego w sposób rozsiewczy naziemny, z zastrzeżeniem pkt 1V, stanowi iloczyn opłaty ustalonej na podstawie rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz. U. poz. 1953) i liczby 1,02 1 , zaokrąglony w górę do pełnych złotych.
IV. W postępowaniach, o których mowa w § 9 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz. U. poz. 1953), jeżeli jest to korzystniejsze dla wnioskodawcy, opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego w sposób rozsiewczy naziemny stanowi iloczyn opłaty ustalonej na podstawie rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz. U. poz. 1370) oraz liczb 1,037 2  i 1,009 3 , 4 , 5 , 6 , zaokrąglony w górę do pełnych złotych.
1 Współczynnik waloryzacji ustalony na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. (M.P. poz. 106).
2 Współczynnik waloryzacji określony w pkt III ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2014 r. (M.P. poz. 819).
3 Współczynnik waloryzacji ustalony na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r. (M.P. poz. 94).
4 Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r. (M.P. poz. 109) w 2014 r. w stosunku do 2013 r. ceny pozostały na takim samym poziomie.
5 Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r. (M.P. poz. 73) w 2015 r. w stosunku do 2014 r. nastąpił spadek cen o 0,9%.
6 Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r. (M.P. poz. 72) w 2016 r. w stosunku do 2015 r. nastąpił spadek cen o 0,6%.