Wysokość opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2015 r.

Monitor Polski

M.P.2014.830

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 2014 r.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 5 września 2014 r.
w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2015 r.

Na podstawie art. 40 ust. 9 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r. (M.P. poz. 94) ogłasza się wysokość opłat za udzielenie koncesji.
I.
Opłata za udzielenie koncesji, o której mowa w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, nie może być wyższa niż:
1)
dla rozpowszechniania programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny - 12 888 281 zł;
2)
dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny - 27 089 562 zł;
3)
dla rozpowszechniania programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie - 6 444 141 zł;
4)
dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie - 27 089 562 zł.
II.
Opłata za udzielenie koncesji, o której mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, wynosi:
1)
dla rozpowszechniania programu radiowego w sposób rozsiewczy satelitarny - 524 zł;
2)
dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób rozsiewczy satelitarny - 10 464 zł;
3)
dla rozpowszechniania programu radiowego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego - 524 zł;
4)
dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego - 2093 zł.
III.
Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego w sposób rozsiewczy naziemny stanowi iloczyn opłaty ustalonej na podstawie rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz. U. poz. 1370) oraz liczb 1,037 1 i 1,009 2 , zaokrąglony w górę do pełnych złotych.
1 Współczynnik waloryzacji, określony w pkt III ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2014 r. (M.P. poz. 819).
2 Współczynnik waloryzacji, ustalony na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r. (M.P. poz. 94).