Wysokość ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

Monitor Polski

M.P.1996.83.729

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1996 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 grudnia 1996 r.
w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

Na podstawie art. 27a ust. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395 i Nr 137, poz. 638) i art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405 i Nr 137, poz. 639) ogłasza się, że w roku 1997 wysokość ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków faktycznie poniesionych na cele określone w art. 26 ust. 1 pkt 8, a także wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podatku z tytułu wydatków, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b)-f) i w pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz wysokość kwoty, o której mowa w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - nie może przekroczyć kwoty 81.900 zł.