Monitor Polski

M.P.2017.1188

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1588 oraz z 2008 r. poz. 1316) ogłasza się, że w 2018 r. wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia podatku z tytułu wydatków, o których mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie może przekroczyć 325 990 zł.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).