Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. - M.P.2022.636 - OpenLEX

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Monitor Polski

M.P.2022.636

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

Na podstawie art. 11c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893) ogłasza się, że wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wynosi:
1) 14% w stosunku rocznym - w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym;

2) 16% w stosunku rocznym - w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.

1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).