Monitor Polski

M.P.2019.671

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

Na podstawie art. 11c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118) ogłasza się, że wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wynosi 9,50% w stosunku rocznym.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).