Monitor Polski

M.P.2016.601

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

Na podstawie art. 11c w związku z art. 11b pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684) ogłasza się, że wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wynosi 9,50 % w stosunku rocznym.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).