Wysokość odsetek ustawowych.

Monitor Polski

M.P.2021.1201

Akt nieoceniany
Wersja od: 31 grudnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie wysokości odsetek ustawowych

Na podstawie art. 359 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509 i 2459) ogłasza się, że poczynając od dnia 9 grudnia 2021 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 5,25% w stosunku rocznym.