Wysokość odsetek pobieranych przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe z tytułu niektórych pożyczek udzielanych dla rzemiosła.

Monitor Polski

M.P.1961.7.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 stycznia 1961 r.
w sprawie wysokości odsetek pobieranych przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe z tytułu niektórych pożyczek udzielanych dla rzemiosła.

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz. U. Nr 20, poz. 121) zarządza się, co następuje:
Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe pobierają odsetki od średnioterminowych (do lat 5) inwestycyjnych pożyczek na urządzenia warsztatowe dla rzemiosła prowadzonego na wsi, w osiedlach i w miastach, z wyjątkiem miast wojewódzkich (wyłączonych z województw) i miast stanowiących powiaty, w wysokości 3% w stosunku rocznym.
W sprawach uregulowanych w § 1 nie mają zastosowania przepisy zarządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 1958 r. w sprawie wysokości odsetek i prowizji od operacji czynnych i biernych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych (Monitor Polski Nr 47, poz. 274).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1961 r.