Wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego.

Monitor Polski

M.P.2020.1140

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 2020 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695, 875 i 1291) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 0,10%.