Wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego.

Monitor Polski

M.P.2015.557

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 18 czerwca 2015 r.
w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 i 689) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,51%.