Monitor Polski

M.P.2015.1153

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763, z późn. zm.) ogłasza się, że wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego wynosi w 2016 r. 3,33 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).