Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r.

Monitor Polski

M.P.2022.1180

Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA KASY ROLNICZ EGO UBEZPIECZENIA SP OŁECZNEGO
z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r.

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933, 1155 i 2140) ogłasza się, co następuje:
Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego w I kwartale 2023 r. wynosi 60 zł.