Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2021 r.

Monitor Polski

M.P.2021.815

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 września 2021 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SP OŁECZNEGO
z dnia 6 września 2021 r.
w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2021 r.

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621) ogłasza się, co następuje:
Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego w IV kwartale 2021 r. wynosi 42,00 zł.