Monitor Polski

M.P.2019.1029

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu", obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 109 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495) ogłasza się wysokość maksymalnych stawek opłaty, o której mowa w art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 r., wynoszącą:
1) 2072,64 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zwanej dalej "ustawą";
2) 3108,96 zł za przechowywanie odchodów zwierzęcych niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy;
3) 518,16 zł za prowadzenie dokumentacji realizacji "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy albo za jej brak;
4) 518,16 zł za brak planu nawożenia azotem, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).