Monitor Polski

M.P.2016.937

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 września 2016 r.
w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2017

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478) ogłasza się, że wysokość maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2017 wynosi odpowiednio:
1) dla produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - 2,71 zł za 1 kg;
2) dla produktów wymienionych w poz. 3 i 4 w załączniku nr 4a do ustawy, o której mowa w pkt 1 - 5,80 zł za 1 kg;
3) dla produktów wymienionych w poz. 5 w załączniku nr 4a do ustawy, o której mowa w pkt 1 - 10,82 zł za 1 kg.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).