Monitor Polski

M.P.2017.809

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Na podstawie art. 119 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935 i 1428) ogłasza się, że wysokość kwoty, o której mowa w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, na rok 2018 wynosi 12 600 zł.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).