Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2020. - M.P.2019.746 - OpenLEX

Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2020.

Monitor Polski

M.P.2019.746

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2020

Na podstawie art. 262a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacj a podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924, 1018, 1495 i 1520) ogłasza się, że wysokość kwoty, o której mowa w art. 262 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, na rok 2020 wynosi 2800 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).