Monitor Polski

M.P.2018.780

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2019

Na podstawie art. 262a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) ogłasza się, że wysokość kwoty, o której mowa w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, na rok 2019 wynosi 2800 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).