Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2021.

Monitor Polski

M.P.2020.1059

Akt utracił moc
Wersja od: 19 listopada 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2021

Na podstawie art. 13a ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808) ogłasza się, że:
1)
wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o której mowa w art. 13a ust. 1 powołanej ustawy, w roku 2021 wynosi 6310,80 zł;
2)
wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o której mowa w art. 13a ust. 1a powołanej ustawy, w roku 2021 wynosi 9466,20 zł.
1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723).