Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2019. - M.P.2018.1088 - OpenLEX

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2019.

Monitor Polski

M.P.2018.1088

Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2019

Na podstawie art. 13a ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776) ogłasza się, że wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o której mowa w art. 13a ust. 1 powołanej ustawy, w roku 2019 wynosi 5718 zł.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).