Monitor Polski

M.P.2019.1055

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2020

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808) ogłasza się, że wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne, o której mowa w art. 13 ust. 1 powołanej ustawy, w roku 2020 wynosi 15 681 zł.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1054).