Monitor Polski

M.P.2009.78.980

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 2009 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2010

Na podstawie art. 25 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z 2005 r. Nr 143, poz. 1202, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1432) ogłasza się, że wysokość kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu, o której mowa w art. 25 ust. 4 powołanej ustawy, w roku 2010 wynosi 14.368,50 zł.
1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).