Wysokość kwot wymienionych w art. 41 § 1 pkt 2 oraz w art. 112 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Monitor Polski

M.P.1999.28.434

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1999 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 sierpnia 1999 r.
w sprawie wysokości kwot wymienionych w art. 41 § 1 pkt 2 oraz w art. 112 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Na postawie art. 119 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95) ogłasza się, że wysokość kwot, o których mowa w art. 41 § 1 pkt 2 oraz w art. 112 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, na 2000 r. wynosi 12.065,05 zł.