Monitor Polski

M.P.2018.417

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2014-2017

Na podstawie art. 38c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) ogłasza się, co następuje:
1) koszty systemowej reformy emerytalnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru koordynacji polityk gospodarczych (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 12):
a) w roku 2014 wyniosły 8 161 605 034,92 zł,
b) mając na względzie postanowienia zawarte w decyzji Rady (UE) 2015/1026 z dnia 19 czerwca 2015 r. uchylającej decyzję 2009/589/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce (Dz. Urz. UE L 163 z 30.06.2015, str. 37), w latach 2015-2017 koszty nie wystąpiły;
2) kosztami systemowej reformy emerytalnej, w rozumieniu przepisów przywołanych w pkt 1, nie są już koszty reformy emerytalnej, które stanowią kwoty składek przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych:
a) w roku 2015 w wysokości 2 533 207 561,62 zł,
b) w roku 2016 w wysokości 2 862 277 060,45 zł,
c) w roku 2017 w wysokości 2 931 466 916,02 zł.