Wysokość i sposób wnoszenia opłat za przyznanie prawa do oznaczania wyrobów państwowymi znakami jakości i znakiem bezpieczeństwa.

Monitor Polski

M.P.1984.16.117

Akt utracił moc
Wersja od: 3 czerwca 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 czerwca 1984 r.
w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przyznanie prawa do oznaczania wyrobów państwowymi znakami jakości i znakiem bezpieczeństwa.

Na podstawie § 12 ust. 2 uchwały nr 25 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1984 r. w sprawie oznaczania wyrobów państwowymi znakami jakości i znakiem bezpieczeństwa oraz konsekwencji ekonomicznych za nieodpowiednią jakość (Monitor Polski Nr 6, poz. 45) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie określa wysokość opłat za przyznanie prawa do oznaczania wyrobów państwowymi znakami jakości albo znakiem bezpieczeństwa oraz sposób wnoszenia tych opłat.
 
1.
Opłata za przyznanie prawa do oznaczania wyrobów państwowym znakiem jakości albo znakiem bezpieczeństwa wynosi 120.000 zł za okres roczny ważności zezwolenia uprawniającego producenta do oznaczania wyrobu.
2.
Opłata za przyznanie prawa do oznaczania państwowym znakiem jakości albo znakiem bezpieczeństwa odmiany wyrobu, na którego oznaczanie tymi znakami producent otrzymał już zezwolenie, wynosi 20.000 zł za cały okres ważności zezwolenia dodatkowego.
1.
Producent wnosi opłaty określone w § 2 na rachunek Centralnego Biura Jakości Wyrobów, podległego Prezesowi Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości, za cały okres ważności zezwolenia w terminie siedmiu dni od daty jego otrzymania, bez odrębnego wezwania do wniesienia opłaty, zawiadamiając o jej wniesieniu jednostkę, która to prawo przyznała.
2.
Opłaty określone w § 2 nie podlegają zwrotowi w razie cofnięcia producentowi prawa do oznaczania wyrobu, zawieszenia tego prawa lub zaniechania przez producenta produkcji bądź oznaczania wyrobu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1984 r.
1 § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 8 maja 1990 r. (M.P.90.19.148) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 czerwca 1990 r.