Wysokość dodatku za specjalizację zawodową inżynierów i techników.

Monitor Polski

M.P.1988.36.331

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 29 grudnia 1988 r.
w sprawie wysokości dodatku za specjalizację zawodową inżynierów i techników.

Na podstawie § 9 ust. 6 uchwały nr 66 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1983 r. w sprawie specjalizacji zawodowej inżynierów (Monitor Polski Nr 24, poz. 131 i z 1987 r. Nr 12, poz. 100) oraz § 9 ust. 2 uchwały nr 54 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1987 r. w sprawie specjalizacji zawodowej techników (Monitor Polski Nr 12, poz. 101) zarządza się, co następuje:
Ustalone w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały nr 66 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1983 r. w sprawie specjalizacji zawodowej inżynierów (Monitor Polski Nr 24, poz. 131 i z 1987 r. Nr 12, poz. 100) kwoty dodatków z tytułu specjalizacji zawodowej inżynierów podwyższa się do wysokości:
1)
14.800 zł - po uzyskaniu I stopnia specjalizacji,
2)
17.700 zł - po uzyskaniu II stopnia specjalizacji.
Ustalone w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały nr 54 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1987 r. w sprawie specjalizacji zawodowej techników (Monitor Polski Nr 12, poz. 101) kwoty dodatków z tytułu specjalizacji zawodowej techników podwyższa się do wysokości:
1)
7.400 zł - po uzyskaniu I stopnia specjalizacji,
2)
11.850 zł - po uzyskaniu II stopnia specjalizacji.
Traci moc zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lutego 1988 r. w sprawie wysokości dodatku za specjalizację zawodową inżynierów i techników (Monitor Polski Nr 8, poz. 67).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1989 r.