Monitor Polski

M.P.2017.394

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 i 791) ogłasza się, co następuje:
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,22 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,58 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,70 zł/miesiąc.
1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).