Monitor Polski

M.P.2016.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,29 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,68 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,81 zł/miesiąc.
1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).