Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Monitor Polski

M.P.2015.377

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 17 kwietnia 2015 r.
w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego:
1)
prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,09 zł/miesiąc;
2)
składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,40 zł/miesiąc;
3)
składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,48 zł/miesiąc.
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).