Wysokość dodatków specjalnych dla pracowników gospodarczych i obsługi, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz zasady wypłacania dodatków.

Monitor Polski

M.P.1959.76.406

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 25 sierpnia 1959 r.
w sprawie wysokości dodatków specjalnych dla pracowników gospodarczych i obsługi, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz zasad wypłacania tych dodatków.

Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie wynagradzania niektórych pracowników gospodarczych i obsługi, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia, w kolumnach transportu sanitarnego oraz w zakładach pomocy społecznej (Dz. U. Nr 50, poz. 304) zarządza się, co następuje:
1.
W zależności od uciążliwości i szkodliwości warunków pracy dla zdrowia ustala się stawki dodatków specjalnych: A, B, C i D.
2.
Kwoty stawek dodatków specjalnych określa załącznik do zarządzenia.
3.
Kwoty stawek dodatków specjalnych określone w załączniku do zarządzenia przysługują pracownikom zatrudnionym w wymiarze godzin uzasadniającym pobieranie pełnej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
4.
W razie zatrudnienia w wymiarze większym lub mniejszym niż określony w ust. 3 za każdą godzinę pracy wypłaca się stawkę dodatku specjalnego obliczoną przy zastosowaniu odpowiedniego dzielnika ustalonego do obliczania przysługującej za jedną godzinę pracy kwoty wynagrodzenia zasadniczego.
Dodatek specjalny według stawki A przysługuje:
1)
pracownikom zatrudnionym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, kolumnach sanitarnych, zakładach sanitarnych oraz w instytutach stanowiących aparat naukowo-badawczy służby sanitarno-epidemiologicznej:
a)
w pralni, jeżeli mają styczność z brudną bielizną,
b)
w kąpielisku, jeżeli są zatrudnieni przy obsłudze osób korzystających z kąpieli,
c)
w charakterze sprzątaczek oraz hodowców zwierząt doświadczalnych;
2)
sprzątaczkom zatrudnionym w szpitalach (sanatoriach) psychiatrycznych, na oddziałach (pododdziałach, przy łóżkach wydzielonych na odrębnych salach) przeznaczonych dla chorych na gruźlicę;
3)
sprzątaczkom zatrudnionym na oddziałach psychiatrii sądowej.
1.
Dodatek specjalny według stawki B przysługuje pracownikom zatrudnionym:
1)
w szpitalach, klinikach i oddziałach (pododdziałach, przy łóżkach wydzielonych na odrębnych salach) zakaźnych;
2)
w zakładach lub komórkach organizacyjnych przeznaczonych wyłącznie dla chorych na gruźlicę, jaglicę, choroby psychiczne lub epilepsję);
3)
w zakładach lub komórkach organizacyjnych przeznaczonych wyłącznie dla rehabilitowanych po przebytej chorobie Heinego-Medina bądź z zespołem Little'a, jeżeli swoje podstawowe obowiązki wykonują w pomieszczeniach, w których przebywają tacy chorzy;
4)
w zakładach, w których praca jest połączona z narażeniem na działanie promieni radu lub innych ciał promieniotwórczych;
5)
w Lecznicy Ministerstwa Zdrowia;
6)
w Instytucie Gruźlicy;
7)
w ambulatoriach (ambulansach, kolumnach) ruchomych, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy uczestniczenie w zespołach wyjazdowych;
8)
w zakładach (pracowniach) anatomopatologicznych, prosektoriach oraz zakładach medycyny sądowej, w pracowniach bakteriologicznych, chemiczno-analitycznych, serologicznych, chemicznych, schorzeń jelitowych, parazytologicznych lub cytologicznych - jeżeli swoje podstawowe obowiązki wykonują w pomieszczeniach, w których są prowadzone badania, lub w zmywalni szkła laboratoryjnego;
9)
w zakładach specjalnych pomocy społecznej dla umysłowo niedorozwiniętych, psychicznie chorych chroników lub dzieci głęboko niedorozwiniętych umysłowo;
10)
w pracowniach (zakładach) rentgenologicznych - jeżeli w czasie wykonywania swych podstawowych obowiązków są narażeni na działanie promieni Roentgena.
2.
Zakładem, w którym praca jest połączona z narażeniem na działanie promieni radu lub innych ciał promieniotwórczych (ust. 1 pkt 4), jest:
1)
komórka organizacyjna, w której stosuje się promienie radu lub innych ciał promieniotwórczych dla celów diagnostyki lub terapii albo przeprowadza się badania nad radem i innymi ciałami promieniotwórczymi lub dokonuje się pomiarów ich promieni;
2)
zakład, w którym przeważająca część komórek organizacyjnych odpowiada warunkom określonym w pkt 1.
Dodatek specjalny według stawki C przysługuje pracownikom zatrudnionym:
1)
w zakładach lub w komórkach organizacyjnych skórno-wenerologicznych;
2)
w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, kolumnach sanitarnych oraz zakładach sanitarnych, a nie wymienionym w § 2 pkt 1.
Dodatek specjalny według stawki D przysługuje sprzątaczkom zatrudnionym w pracowniach fizjoterapeutycznych.
Pracownik może pobierać tylko jeden dodatek specjalny, w razie zaś zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków uprawnionemu przysługuje prawo wyboru.
Dodatki specjalne wypłaca się miesięcznie z dołu.
1.
Dodatek specjalny nie przysługuje pracownikowi zawieszonemu w pełnieniu obowiązków służbowych.
2.
Pracownikowi, który przez okres przekraczający trzy miesiące nie pełni obowiązków służbowych uzasadniających prawo do dodatku, może być dodatek wypłacany nadal tylko za zgodą organu sprawującego bezpośredni nadzór nad zakładem pracy.
Pracownik zatrudniony w zakładzie, w którym dodatek specjalny przysługuje tylko w niektórych komórkach organizacyjnych, ma prawo do dodatku jedynie wówczas, gdy podstawowym jego miejscem zatrudnienia jest komórka, w której ten dodatek przysługuje.
1.
W razie przejścia do pracy w komórce organizacyjnej, w której nie przysługuje dodatek specjalny, pracownik traci prawo do tego dodatku z dniem przeniesienia.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy przesunięcia w myśl obowiązujących przepisów kobiety do lżejszej lub nieszkodliwej dla zdrowia pracy w związku z ciążą. W takim przypadku kobiecie przysługuje dodatek specjalny do czasu ukończenia przerwy w pracy przysługującej w związku z porodem.
1.
Pracownik zatrudniony w zakładzie (komórce organizacyjnej), przeznaczonym na okres nasilenia chorób zakaźnych na danym terenie wyłącznie dla chorych zakaźnie, ma prawo do dodatku specjalnego określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 tylko za czas przepracowany w okresie przebywania chorych zakaźnie w tym zakładzie (komórce organizacyjnej) - z odliczeniem jednak okresu oddelegowania na szkolenie lub do innego zakładu, urlopów i nieobecności w pracy z innych powodów, z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w ust. 2.
2.
W razie zachorowania w związku z zatrudnieniem na chorobę zakaźną, której przypadki są leczone w zakładzie (komórce organizacyjnej) określonym w ust. 1, pracownika zachowuje prawo do dodatku przez okres choroby.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1959 r.

ZAŁĄCZNIK 

TABELA STAWEK DODATKÓW SPECJALNYCH DLA NIEKTÓRYCH PRACOWNIKÓW GOSPODARCZYCH I OBSŁUGI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................