Wysokość diet i kosztów noclegów przy podróżach służbowych, delegacjach i przeniesieniach poza granice kraju.

Monitor Polski

M.P.1951.A-70.910

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1951 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 lipca 1951 r.
w sprawie wysokości diet i kosztów noclegów przy podróżach służbowych, delegacjach i przeniesieniach poza granice kraju.

Na podstawie § 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 279) zarządza się, co następuje:
1.
Przy podróżach służbowych, delegacjach, przeniesieniach poza granice kraju przysługują pracownikom państwowym, wymienionym w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 279), diety wraz z kosztami noclegów w walucie kraju docelowego podróży.
2.
Wysokość diet, o których mowa w ust. 1, ustala się w kwocie zł 15.- za dobę.
3.
Diety w walucie kraju docelowego oblicza się przez zastosowanie do kwoty podanej w ust. 2 mnożników, o których mowa w § 2 zarządzenia Ministrów: Spraw Zagranicznych, Handlu Zagranicznego, Żeglugi i Finansów z dnia 5 kwietnia 1951 r. w sprawie wysokości dodatków lokalnych dla pracowników placówek dyplomatycznych, konsularnych i handlowych za granicą (Monitor Polski Nr A-32, poz. 398) i mnożnika "2,80" oraz przez podzielenie wynikłej z przemnożenia kwoty złotowej przez średni kurs waluty kraju docelowego.
1.
Przy podróżach służbowych za granicę o charakterze reprezentacyjnym lub dla prowadzenia rokowań Minister Finansów może przyznać przewodniczącemu delegacji na wniosek ministra zainteresowanego resortu dodatek reprezentacyjny nie przekraczający 50% przysługujących diet lub ryczałt do wyliczenia.
2.
Delegatom lub członkom delegacji rządowych za granicę przy podróżach o charakterze reprezentacyjnym lub dla prowadzenia rokowań Minister Finansów na wniosek ministra zainteresowanego resortu może przyznać dodatek reprezentacyjny, nie przekraczający 20% przysługujących diet.
1.
Pracownikom, zatrudnionym w polskich urzędach lub placówkach za granicą, przysługują przy podróżach służbowych, delegacjach i przeniesieniach w obrębie państwa (kraju), w którym znajduje się siedziba urzędu bądź placówki, diety zmniejszone o 25%.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy kierowników urzędów dyplomatycznych, konsularnych i handlowych oraz attachés wojskowych, a w wyjątkowych przypadkach, według uznania kierownika urzędu dyplomatycznego lub handlowego, radców i sekretarzy lub attachés handlowych.
W przypadkach, gdy wyjeżdżający za granicę nie korzysta z płatnego noclegu (konwojenci pociągów i inni pracownicy państwowi, zatrzymujący się w bezpłatnych pokojach gościnnych polskich placówek zagranicznych z wyjątkiem kurierów dyplomatycznych), diety ulegają zmniejszeniu o 20%.
1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2.
Jednocześnie traci moc zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wysokości diet i kosztów noclegu przy podróżach służbowych, delegacjach i przeniesieniach poza granice kraju (Monitor Polski z 1949 r. Nr A-18, poz. 233 i Nr A-60, poz. 810 oraz z 1950 r. Nr A-11, poz. 110; Nr A-29, poz. 335; Nr A-49, poz. 562; Nr A-92, poz. 1141 i Nr A-104, poz. 1313).

Minister Finansów: K. Dąbrowski