Monitor Polski

M.P.2018.1103

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2018 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 14 listopada 2018 r.

sygn. akt Kp 1/18

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Julia Przyłębska - przewodniczący,

Grzegorz Jędrejek,

Zbigniew Jędrzejewski,

Leon Kieres,

Justyn Piskorski - sprawozdawca,

Piotr Pszczółkowski,

Małgorzata Pyziak-Szafnicka,

Stanisław Rymar,

Piotr Tuleja,

Michał Warciński,

Jarosław Wyrembak,

Andrzej Zielonacki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 30 października i 13 listopada 2018 r., wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożonego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 7 oraz art. 59 ust. 2 w związku z art. 12 i art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw:

a) jest zgodna z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
b) jest niezgodna z art. 7 Konstytucji.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.