Monitor Polski

M.P.2017.265

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 2017 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 16 marca 2017 r.
sygn. akt Kp 1/17

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Julia Przyłębska - przewodniczący,

Henryk Cioch, Grzegorz Jędrejek,

Zbigniew Jędrzejewski,

Leon Kieres,

Lech Morawski,

Mariusz Muszyński - sprawozdawca,

Piotr Pszczółkowski,

Małgorzata Pyziak-Szafnicka,

Michał Warciński,

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 16 marca 2017 r., wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożonego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności:

1) art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach w zakresie, w jakim dodając do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485) rozdział 3a "Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie" (art. 26a-26e), różnicuje status zgromadzeń publicznych przy zastosowaniu elementu konstrukcyjnego nieprzewidzianego na gruncie konstytucyjnym, z art. 32 ust. 1 i art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) art. 1 pkt 4 ustawy z 13 grudnia 2016 r. powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim dodając do ustawy z 24 lipca 2015 r. powołanej w punkcie 1 art. 26b ust. 4, wyłącza możliwość zaskarżenia przez organizatora zgromadzenia zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzenia, z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 w związku z art. 57 Konstytucji,
3) art. 2 ustawy z 13 grudnia 2016 r. powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim wprowadza zakaz odbycia zgromadzeń, nakazując stosowanie nowo ustanowionych przepisów do zdarzeń, które miały miejsce przed ich wejściem w życie, z art. 2 Konstytucji,

orzeka:

1. Art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach, dodający do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485) rozdział 3a "Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie" (art. 26a-26e), jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Art. 2 ustawy z 13 grudnia 2016 r. powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 Konstytucji.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.