Monitor Polski

M.P.1998.43.615

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 grudnia 1998 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 1 grudnia 1998 r.
sygn. akt K. 21 /98.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Janusz Trzciński - przewodniczący

Zdzisław Czeszejko-Sochacki

Teresa Dębowska-Romanowska

Lech Garlicki

Stefan J. Jaworski - sprawozdawca

Wiesław Johann

Krzysztof Kolasiński

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

Andrzej Mączyński

Ferdynand Rymarz

Jadwiga Skórzewska-Łosiak

Marian Zdyb

protokolant - Joanna Szymczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 1998 r. sprawy z wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wniesionego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie zgodności:

- art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli z art. 2 i art. 93 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

- art. 1 pkt 6 lit. a) i pkt 7 ustawy z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli z art. 2 i art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

orzeka:

1. Art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli jest zgodny z art. 2 i art. 93 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 1 pkt 6 lit. a) i pkt 7 ustawy z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli jest zgodny z art. 2 i art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.