Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 11/99.

Monitor Polski

M.P.1999.30.459

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 1999 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 15 września 1999 r.
sygn. akt K. 11/99.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Marek Safjan - przewodniczący

Zdzisław Czeszejko-Sochacki

Teresa Dębowska-Romanowska

Lech Garlicki

Stefan J. Jaworski

Wiesław Johann

Krzysztof Kolasiński

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

Andrzej Mączyński

Ferdynand Rymarz

Jadwiga Skórzewska-Łosiak

Jerzy Stępień

Janusz Trzciński

Marian Zdyb - sprawozdawca

protokolant: Joanna Szymczak

po rozpoznaniu w dniu 8 września 1999 r. na rozprawie sprawy z wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wniesionego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: Prezydenta, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie niezgodności art. 1 pkt 3 litera a) ustawy z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 1 pkt 3 litera b) tejże ustawy z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

orzeka:

1.
Art. 1 pkt 3 litera a) ustawy z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Art. 1 pkt 3 litera b) ustawy powołanej w pkt 1, rozumiany jako nie mający zastosowania do osób, którym zostały przyznane uprawnienia kombatanckie na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950 oraz z 1998 r. Nr 37, poz. 204, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118), jest zgodny z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.