Monitor Polski

M.P.2016.1014

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 października 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 206 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 18c ust. 9 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677), wyraża zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego za czyny określone we wniosku z dnia 10 czerwca 2016 r., przedłożonym przez Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.