Wypadki uzasadniające korzystanie z dodatkowej powierzchni mieszkalnej ze względu na stan zdrowia.

Monitor Polski

M.P.1988.16.135

Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 11 maja 1988 r.
w sprawie wypadków uzasadniających korzystanie z dodatkowej powierzchni mieszkalnej ze względu na stan zdrowia.

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego (Dz. U. Nr 36, poz. 203) zarządza się, co następuje:
O przyznanie uprawnień do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkalnej ze względu na stan zdrowia mogą się ubiegać:
1)
stali nosiciele duru brzusznego i durów rzekomych,
2)
osoby chore na nabyty zespół niewydolności immunologicznej (AIDS),
3)
osoby chore na niżej wymienione choroby w stanie przewlekłym i uniemożliwiającym zamieszkiwanie we wspólnych pomieszczeniach, jeżeli leczenie stacjonarne nie jest celowe lub możliwe:
a)
gruźlicę płuc i innych narządów,
b)
choroby skóry, przebiegające z rozległymi ubytkami skóry i naskórka oraz przetokami nie rokującymi szybkiego wygojenia, zwłaszcza troficznymi owrzodzeniami, pyodermiami zgorzelinowymi, chorobami pęcherzowymi, odczynami porentgenowskimi,
c)
przewlekłe choroby skóry, wymagające długotrwałego i uciążliwego leczenia zewnętrznego, np. łuszczycę, zwłaszcza w postaci stawowej i krostkowej, rybią łuskę, uogólnione stany zapalne, świerzbiączkę, liszaj rumieniowaty, twardzinę uogólnioną,
d)
zanikowe nieżyty śluzówki nosa (ozena), połączone z wydzielaniem odrażającej woni,
e)
których skutkiem jest nietrzymanie kału bądź moczu, przetoki pęcherzowo–pochwowe u kobiet oraz przetoki pęcherzowe,
f)
choroby nowotworowe, przebiegające z rozpadem,
g)
rozstrzeń oskrzeli (bronchoectasis) i inne stany związane z wydalaniem obfitej cuchnącej plwociny,
h)
których skutkiem są sztuczne i naturalne przetoki układu pokarmowego (gastrostomia, sztuczny odbyt),
i)
stałą tracheostomię,
j)
zaburzenia psychiczne (psychozy, zaawansowane zespoły psychoorganiczne, nasilone nerwice),
k)
niedorozwój umysłowy (umiarkowany, średni i głęboki),
l)
padaczkę z częstymi napadami,
ł)
choroby układu nerwowego powodujące duże upośledzenie sprawności ogólnej, np. będące skutkiem urazów okołoporodowych, stwardnienie rozsiane, miostenię, niedowłady, porażenia upośledzające sprawność, ruchy mimowolne, zaburzenia opuszkowe polegające na trudnościach w przełykaniu, odkrztuszaniu.
m)
poważną niewydolność krążeniowo-oddechową w przebiegu wszelkich chorób ją wywołujących,
n)
dusznicę bolesną z częstymi atakami bólów dławicowych i niepokoju oraz nadciśnienie tętnicze trzeciego i czwartego stopnia z następstwem zmian narządowych,
o)
dychawicę oskrzelową,
4)
osoby, które w związku z trwałym kalectwem mają ograniczoną w znacznym stopniu zdolność poruszania się lub wymagają opieki, oraz osoby, które z uwagi na rodzaj kalectwa wymagają specjalnego przystosowania pomieszczenia, to jest zainstalowania w zajmowanym lokalu specjalnych urządzeń, ułatwiających samoobsługę albo niezbędnych do prowadzenia rehabilitacji (usprawnienia) w warunkach domowych,
5)
osoby, których stan zdrowia uzasadnia używanie ręcznego wózka inwalidzkiego,
6)
osoby, których stan zdrowia, z innych względów niż wymienione w pkt 1-5, uniemożliwia wspólne przebywanie w jednym pomieszczeniu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.