Monitor Polski

M.P.1966.55.266

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1966 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 17 sierpnia 1966 r.
w sprawie wypadków i warunków udzielania zaliczek na poczet dostaw i usług świadczonych przez niektóre przedsiębiorstwa resortu łączności.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 215) oraz § 1 ust. 2 uchwały nr 247 Rady Ministrów z dnia 28 września 1965 r. w sprawie udzielania zaliczek na poczet dostaw i usług przez jednostki gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 55, poz. 286) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Państwowemu przedsiębiorstwu "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" mogą być udzielane zaliczki (przedpłaty) na poczet:
1) abonamentu łączy telekomunikacyjnych,
2) abonamentu radiofonii przewodowej,
3) zryczałtowanych opłat za przesyłki listowe.
2. Zaliczki mogą być udzielane za okres kwartalny, półroczny lub roczny.
§  2.
1. Przedsiębiorstwom zgrupowanym w Zjednoczeniu Transportu Samochodowego Łączności mogą być udzielane przez odbiorców z resortu łączności zaliczki na poczet opłat za usługi przewozowe.
2. Zaliczki nie mogą przekraczać planowych opłat za dziesięciodniowe przewozy.
3. Zaliczki regulowane są przez odbiorców za pomocą czeków nie limitowanych.
§  3.
1. Przedsiębiorstwom podporządkowanym Centralnemu Zarządowi Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" mogą być udzielane zaliczki na poczet prenumeraty prasy krajowej i zagranicznej.
2. Długość okresów, na które mogą być udzielane zaliczki (przedpłaty na prenumeratę), określona jest w cenniku dzienników i czasopism wydawanym przez Centralny Zarząd Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch".
3. Przedsiębiorstwa podporządkowane Centralnemu Zarządowi Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" są zwolnione od obowiązku wystawiania faktur przy sprzedaży prasy prenumeratorom.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.