Wyniki ogólnokrajowego referendum przeprowadzonego w dniu 29 listopada 1987 r.

Monitor Polski

M.P.1987.36.301

Akt indywidualny
Wersja od: 14 grudnia 1987 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 5 grudnia 1987 r.
w sprawie wyników ogólnokrajowego referendum przeprowadzonego w dniu 29 listopada 1987 r.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stwierdza, że szeroki udział w ogólnokrajowym referendum w dniu 29 listopada 1987 r. świadczy o wysokiej aktywności obywatelskiej oraz jest wyrazem kształtowania się nowych, demokratycznych form życia politycznego kraju. Potwierdza też słuszność podjętej z inicjatywy Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego decyzji o przeprowadzeniu ogólnokrajowego referendum.
Sejm przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Centralnej Komisji do Spraw Referendum z przebiegu referendum.

Sejm z najwyższą uwagą traktuje jego wyniki. Ujawniły one autentyczną, swobodnie wyrażoną wolę społeczeństwa. Obywatele biorąc udział w referendum opowiedzieli się za polityką reform, za demokratyzacją życia społecznego. Jednocześnie rezultaty referendum wskazują na konieczność ponownego rozważenia tempa i zakresu niektórych przedsięwzięć drugiego etapu reformy gospodarczej, zwłaszcza założeń polityki cenowo-dochodowej. Wynika z nich także potrzeba zwiększenia możliwości i efektywności działania instytucji demokratycznych oraz umacniania ładu moralnego, dyscypliny i porządku prawnego.

Sejm przyjmuje do wiadomości oświadczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia modyfikacji i uzupełnień do programu realizacyjnego drugiego etapu reformy gospodarczej i ich przedstawienia Sejmowi. Sejm zobowiązuje Rząd do stosownego uwzględnienia w programie realizacyjnym drugiego etapu reformy gospodarczej, jak i w projekcie budżetu państwa na 1988 r. wyników referendum oraz wnikliwego przeanalizowania wniosków i postulatów zgłoszonych przez obywateli w dyskusjach poprzedzających referendum, jak również opinii i wniosków zgłoszonych w Sejmie w toku dotychczasowych prac nad programem realizacyjnym reformy.

Sejm podkreśla niezłomną wolę kontynuowania podjętych reform gospodarczych oraz wszechstronnej demokratyzacji życia społecznego i umacniania państwa, potrzebę konsekwentnych i zdecydowanych działań na wszystkich tych płaszczyznach, jako warunku powodzenia procesu reform w Polsce. Od podjętych reform nie może być odwrotu. W nich zawiera się przyszłość Polski i każdej polskiej rodziny.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wyraża słowa uznania tym wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniach i w przeprowadzeniu referendum. Sejm wyraża podziękowanie wszystkim obywatelom, którzy w dniu 29 listopada 1987 r. przyszli do urn, dając tym samym wyraz obywatelskiej troski o losy kraju.