Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2015-2018.

Monitor Polski

M.P.2019.357

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 2019 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2015-2018

Na podstawie art. 38b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) ogłasza się, że wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.) za lata 2015-2018 wyniósł:
w 2015 roku: deficyt 48 703 mln zł,

w 2016 roku: deficyt 41 614 mln zł,

w 2017 roku: deficyt 30 404 mln zł,

w 2018 roku: deficyt 7 987 mln zł.