Wynagrodzenie za sprawowanie czynności osób biorących udział w egzaminowaniu kandydatów na mierniczych górniczych.

Monitor Polski

M.P.1945.27.74

Akt utracił moc
Wersja od: 18 września 1945 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW PRZEMYSŁU ORAZ APROWIZACJI I HANDLU
z dnia 20 sierpnia 1945 r.
w przedmiocie wynagrodzenia za sprawowanie czynności osób biorących udział w egzaminowaniu kandydatów na mierniczych górniczych.

Na zasadzie § 20 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 października 1933 r. o egzaminach osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania zawodu mierniczego górniczego (Dz. U. R. P. Nr 92, poz. 709) zarządza się, co następuje:
Wynagrodzenie za czynności osób, biorących udział w egzaminach kandydatów na mierniczych górniczych, ustala się:

1. dla członka komisji egzaminacyjnej wykonującego nadzór przy sporządzaniu rysunku próbnego - 150 zł.,

2. dla pozostałych członków danego kompletu komisji egzaminacyjnej po 150 zł.,

3. zwrot kosztów podróży - według norm dla państwowych funkcjonariuszy zakwalifikowanych według VI grupy uposażeń.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.