Wynagrodzenie dla pracowników zakładów społecznych służby zdrowia prowadzących szkolenie w zakresie praktycznej nauki zawodu. - M.P.1962.33.158 - OpenLEX

Wynagrodzenie dla pracowników zakładów społecznych służby zdrowia prowadzących szkolenie w zakresie praktycznej nauki zawodu.

Monitor Polski

M.P.1962.33.158

Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 1 lutego 1962 r.
w sprawie wynagrodzenia dla pracowników zakładów społecznych służby zdrowia prowadzących szkolenie w zakresie praktycznej nauki zawodu.

Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. Nr 74, poz. 376) i § 18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia (Dz. U. z 1958 r. Nr 74, poz. 379 i z 1961 r. Nr 43, poz. 231) zarządza się, co następuje:
1.
Pracownikom zakładów społecznych służby zdrowia, którzy w ramach godzin swego normalnego zatrudnienia w tych zakładach prowadzą na zlecenie średniej szkoły medycznej szkolenie w zakresie praktycznej nauki zawodu, przyznaje się za każdą godzinę przeprowadzonego szkolenia wynagrodzenie w następującej wysokości:
1)
lekarzom, lekarzom dentystom, magistrom farmacji oraz innym pracownikom z wyższym wykształceniem pobierającym uposażenie według stawek "L" – 2 zł,
2)
starszym felczerom, felczerom, pielęgniarkom, położnym, laborantom medycznym, higienistkom szkolnym, dyplomowanym opiekunkom dziecięcym, instruktorom higieny, dietetyczkom, technikom dentystycznym oraz technikom farmaceutycznym:
a)
jeśli pełnią funkcję kierownika grupy 1,25 zł,
b)
w pozostałych przypadkach 1,– zł.
2.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 wypłaca się miesięcznie z dołu.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 1960 r. w sprawie wynagrodzenia dla pracowników zakładów społecznych służby zdrowia prowadzących szkolenie w zakresie praktycznej nauki zawodu (Monitor Polski Nr 39, poz. 197).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.