Wynagradzanie za prace powierzane pracownikom przez uspołecznione zakłady pracy na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia.

Monitor Polski

M.P.1982.29.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1982 r.

UCHWAŁA Nr 244
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 listopada 1982 r.
w sprawie wynagradzania za prace powierzane pracownikom przez uspołecznione zakłady pracy na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia.

Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23 i z 1982 r. Nr 31, poz. 214) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Uchwała określa zasady wynagradzania pracowników uspołecznionych zakładów pracy za prace wykonywane na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia zawieranych z tymi zakładami pracy.
2.
Uspołecznione zakłady pracy mogą zawierać umowy o dzieło lub umowy zlecenia z pracownikami własnymi, jeżeli prace będące przedmiotem umów nie należą do obowiązków pracowników i są wykonywane poza obowiązującym pracownika wymiarem czasu pracy.
Przy określaniu wysokości wynagrodzeń za prace wykonywane przez pracownika na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia uspołecznione zakłady pracy powinny kierować się następującymi zasadami:
1)
wynagrodzenie powinno być określane na podstawie jednostkowych stawek wynagrodzenia ustalonych za te prace w przepisach o wynagradzaniu pracowników danego zakładu pracy bądź w przepisach powszechnie obowiązujących, z tym że stawki te mogą być podwyższane w granicach do 50%,
2)
jeżeli umowa obejmuje prace, na które nie zostały określone jednostkowe stawki wymienione w pkt 1, wynagrodzenie ustala się na podstawie liczby godzin niezbędnych do wykonania pracy oraz godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracownika o kwalifikacjach odpowiednich do wykonania pracy, z tym że stawka ta może być podwyższona w granicach do 100%,
3)
podwyższenie stawek wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 i 2, może nastąpić w razie konieczności posiadania przez pracownika szczególnie wysokich kwalifikacji do wykonania pracy, krótkiego terminu wykonania pracy, konieczności jej wykonywania w godzinach nocnych lub w dniach ustawowo wolnych od pracy,
4)
przepisów pkt 1-3 nie stosuje się przy ustalaniu wynagrodzeń za wykonywane na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia roboty załadunkowe i wyładunkowe towarów, określonych odrębnymi przepisami, oraz przy ustalaniu wynagrodzeń za prace, za których wykonanie na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia ustalone zostały odrębne stawki wynagrodzenia.
Zasady ustalania wynagrodzeń określone w § 2 stosuje się odpowiednio przy zawieraniu przez uspołecznione zakłady pracy umów o dzieło lub umów zlecenia z osobami fizycznymi nie będącymi pracownikami.
Przepisów uchwały nie stosuje się do prac wykonywanych na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia określonych odrębnymi przepisami, a zwłaszcza:
1)
z zakresu twórczości lub działalności naukowej, oświatowej, artystycznej, literackiej bądź publicystycznej,
2)
realizatorskich i odtwórczych związanych z przygotowaniem i realizacją filmów, imprez artystycznych i rozrywkowych oraz z rozpowszechnianiem filmów, a także z realizacją programu radiowego i telewizyjnego,
3)
badawczych, powierzanych przez szkoły wyższe w ramach współpracy z jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 235 Rady Ministrów z dnia 26 września 1967 r. w sprawie zasad gospodarowania bezosobowym funduszem płac w przedsiębiorstwach państwowych (Monitor Polski z 1967 r. Nr 57, poz. 277, z 1971 r. Nr 31, poz. 196 i Nr 52, poz. 336 oraz z 1976 r. Nr 30, poz. 130),
2)
zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1968 r. w sprawie zasad gospodarowania bezosobowym funduszem płac w jednostkach państwowych i społecznych nie będących przedsiębiorstwami (Monitor Polski z 1968 r. Nr 2, poz. 8, z 1971 r. Nr 31, poz. 200 i z 1976 r. Nr 30, poz. 132),
3)
zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 1973 r. w sprawie zatrudniania pracowników w dodatkowych miejscach pracy oraz warunków zawierania z pracownikami umów zleceń i umów o dzieło,
4)
§ 4 ust. 1 i 2 uchwały nr 162 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1978 r. w sprawie wykonywania tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1978 r. Nr 37, poz. 141 i z 1981 r. Nr 29, poz. 267).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.