Monitor Polski

M.P.1973.2.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1973 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 1973 r.
w sprawie wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.

Na podstawie § 14 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zasad i trybu wyboru, zakresu działania oraz obowiązków i praw sołtysa i podsołtysa (Dz. U. Nr 49, poz. 319) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Sołtysi otrzymują wynagrodzenie za inkaso bieżących i zaległych należności pieniężnych od mieszkańców sołectwa. Wynagrodzenie przysługuje od kwot zainkasowanych przez sołtysów osobiście z tytułu wszystkich należności objętych inkasem.
2. Oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, sołtysowi przysługuje wynagrodzenie od dobrowolnych wpłat dokonanych przez mieszkańców sołectwa w urzędzie gminy lub innej instytucji upoważnionej do przyjmowania wpłat na rachunek bankowy gminy, bezpośrednio lub przelewem, z tytułu zobowiązania pieniężnego, w rozumieniu ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych.
3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania, jeżeli praca sołtysa w zakresie inkasa w miesiącu, za który dokonywana jest wpłata wynagrodzenia, była według oceny naczelnika gminy niedostateczna.
4. Wynagrodzenie obliczone w stosunku procentowym od kwot zainkasowanych (ust. 1) i od kwot dobrowolnych wpłat (ust. 2) nie może przekroczyć w skali województwa średnio:

w województwie:

białostockim - 2,8%,

bydgoskim - 1,4%,

gdańskim - 1,6%,

katowickim - 1,6%,

kieleckim - 2,2%,

koszalińskim - 2,5%,

krakowskim - 1,5%,

lubelskim - 1,8%,

łódzkim - 1,8%,

olsztyńskim - 2,2%,

opolskim - 1,4%,

poznańskim - 1,6%,

rzeszowskim - 1,5%,

szczecińskim - 2,1%,

warszawskim - 2,2%,

wrocławskim - 1,8%,

zielonogórskim - 2,1%.

§  2.
1. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej określa stawki procentowe wynagrodzenia sołtysów dla poszczególnych powiatów w taki sposób, aby średni procent wynagrodzenia sołtysów dla wszystkich powiatów województwa nie przekroczył granicy określonej dla województwa w § 1 ust. 4.
2. Prezydium powiatowej rady narodowej określa stawki wynagrodzenia dla poszczególnych sołtysów w taki sposób, aby średnia wynagrodzenia sołtysów w powiecie nie przekroczyła średniej stawki procentowej, ustalonej dla powiatu przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej. Określając procentowe stawki wynagrodzenia dla poszczególnych sołtysów prezydium powiatowej rady narodowej różnicuje je w zależności od warunków terenowych pracy sołtysów, dyscypliny płatniczej mieszkańców sołectwa, wysokości kwot przypadających do pobrania z terenu sołectwa itp.
§  3.
1. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej może w uzasadnionych wypadkach na wniosek prezydium powiatowej rady narodowej odstąpić od zasady określonej w § 1 ust. 2 i wyrazić zgodę na obliczanie wynagrodzenia dla sołtysów w danym powiecie jedynie od kwot osobiście przez nich zainkasowanych. Ustalenie w ten sposób wynagrodzenia dla sołtysów nie wpływa na obniżenie średniej stawki określonej dla powiatu w myśl § 2. W związku z tym stawka procentowa od kwot zainkasowanych może być w uzasadnionych wypadkach ustalona wyżej, tak jednak aby ogólne wynagrodzenie sołtysów nie przekroczyło stawki ustalonej dla powiatu przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
2. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej może również określić na wniosek prezydium powiatowej rady narodowej dolną granicę wynagrodzenia sołtysów w powiecie na 100 do 200 zł miesięcznie w granicach przyznanego dla powiatu średniego procentu wynagrodzenia.
§  4. Niezależnie od określonego w paragrafach poprzedzających wynagrodzenia za inkaso sołtysi otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 5% od zainkasowanych przez nich osobiście kwot zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego za lata poprzedzające rok, w którym nastąpiła wpłata.
§  5. Sposób obliczania i wypłaty wynagrodzeń sołtysów określa instrukcja Ministra Finansów.
§  6. Przepisy niniejszego zarządzenia dotyczące sołtysa mają odpowiednie zastosowanie do podsołtysa w okresach zastępowania przez niego sołtysa i wykonywania w tym czasie w jego zastępstwie czynności inkasa.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.