Wynagradzanie sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.

Monitor Polski

M.P.1963.8.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1972 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 stycznia 1963 r.
w sprawie wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.

Na podstawie art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) oraz § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa (Dz. U. z 1958 r. Nr 15, poz. 67 i Nr 48, poz. 237 oraz z 1960 r. Nr 32, poz. 178) zarządza się, co następuje:
1.
Sołtysi otrzymują wynagrodzenie za inkaso bieżących i zaległych należności pieniężnych od mieszkańców wsi. Wynagrodzenie przysługuje od kwot zainkasowanych przez sołtysów osobiście z tytułu wszystkich należności objętych inkasem.
2.
Oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, sołtysowi przysługuje wynagrodzenie od dobrowolnych wpłat dokonanych przez mieszkańców wsi bezpośrednio do kasy gromadzkiej rady narodowej z tytułu zobowiązania pieniężnego, w rozumieniu ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych. Przepis powyższy nie ma zastosowania, jeżeli praca sołtysa na odcinku inkasa w miesiącu, za który dokonywana jest wypłata wynagrodzenia, była - według oceny prezydium gromadzkiej rady narodowej - niedostateczna.
3. 2
Wynagrodzenie obliczone w stosunku procentowym od kwot zainkasowanych (ust. 1) i od kwot dobrowolnych wpłat (ust. 2) nie może przekroczyć w skali województwa średnio:

w województwie:

białostockim - 2,8%

bydgoskim - 1,4%

gdańskim - 1,6%

katowickim - 1,6%

kieleckim - 2,2%

koszalińskim - 2,5%

krakowskim - 1,5%

lubelskim - 1,8%

łódzkim - 1,8%

olsztyńskim - 2,2%

opolskim - 1,4%

poznańskim - 1,6%

rzeszowskim - 1,5%

szczecińskim - 2,1%

warszawskim - 2,2%

wrocławskim - 1,8%

zielonogórskim - 2,1%.

1.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej określa stawki procentowe wynagrodzenia sołtysów dla poszczególnych powiatów w taki sposób, aby średni procent wynagrodzenia sołtysów dla wszystkich powiatów województwa nie przekroczył granicy określonej dla województwa w § 1 ust. 3.
2.
Prezydium powiatowej rady narodowej określa stawki wynagrodzenia dla poszczególnych sołtysów w taki sposób, aby średnia wynagrodzenia sołtysów w powiecie nie przekroczyła średniej stawki procentowej, ustalonej dla powiatu przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej. Określając procentowe stawki wynagrodzenia dla poszczególnych sołtysów prezydium powiatowej rady narodowej różnicuje je w zależności od warunków terenowych pracy sołtysów, dyscypliny płatniczej mieszkańców wsi, wysokości kwot przypadających do pobrania z terenu wsi itp.
1.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej może w uzasadnionych przypadkach na wniosek prezydium powiatowej rady narodowej odstąpić od zasady określonej w § 1 ust. 2 i wyrazić zgodę na obliczanie wynagrodzenia dla sołtysów w danym powiecie jedynie od kwot osobiście przez nich zainkasowanych. Ustalenie w ten sposób wynagrodzenia dla sołtysów nie wpływa na obniżenie średniej stawki określonej dla powiatu w myśl § 2. W związku z tym stawka procentowa od kwot zainkasowanych może być w uzasadnionych przypadkach ustalona wyżej, tak jednak aby ogólne wynagrodzenie sołtysów nie przekroczyło stawki ustalonej dla powiatu przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
2.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej może również określić na wniosek prezydium powiatowej rady narodowej dolną granicę wynagrodzenia sołtysów w powiecie od 100 do 200 zł miesięcznie w granicach przyznanego dla powiatu średniego procentu wynagrodzenia.
Niezależnie od określonego w paragrafach poprzedzających wynagrodzenia za inkaso sołtysi otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 5% od zainkasowanych przez nich osobiście kwot zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego za lata poprzedzające rok, w którym nastąpiła wpłata.
Sposób obliczania i wypłaty wynagrodzeń sołtysów określi instrukcja Ministra Finansów.
Tracą moc:
1)
zarządzenie nr 154 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1958 r. w sprawie wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi (Monitor Polski z 1958 r. Nr 60, poz. 336 i z 1960 r. Nr 67, poz. 318) oraz
2)
zarządzenie nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1961 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia sołtysów za inkaso zaległych należności finansowych od mieszkańców wsi (Monitor Polski Nr 55, poz. 240).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1963 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 69 z dnia 13 grudnia 1965 r. (M.P.65.71.407) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1966 r.
2 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 11 z dnia 27 stycznia 1972 r. (M.P.72.6.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1972 r.
3 § 4 zmieniony i według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 69 z dnia 13 grudnia 1965 r. (M.P.65.71.407) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1966 r.
4 § 5 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 69 z dnia 13 grudnia 1965 r. (M.P.65.71.407) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1966 r.
5 § 6 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 69 z dnia 13 grudnia 1965 r. (M.P.65.71.407) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1966 r.
6 § 7 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 69 z dnia 13 grudnia 1965 r. (M.P.65.71.407) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1966 r.