Monitor Polski

M.P.1984.17.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1986 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 5 lipca 1984 r.
w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101 i z 1982 r. Nr 31, poz. 214) Rada Państwa uchwala, co następuje:
§  1. 1 Wynagrodzenie osób powołanych na kierownicze stanowiska państwowe przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ustala się w następującej wysokości:
GrupaStanowiskoKwota miesięczna w zł
od 1 lipca 1984 r.od 1 lipca 1985 r.
wynagrodzenia zasadniczegododatku funkcyjnegowynagrodzenia zasadniczegododatku funkcyjnego
1marszałek Sejmu, przewodniczący Rady Państwa, prezes Rady Ministrów41.00015.00046.00022.000
2wicemarszałek Sejmu, zastępca przewodniczącego Rady Państwa, prezes Najwyższej Izby Kontroli, wiceprezes Rady Ministrów, przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów37.00013.50042.00019.000
3sekretarz Rady Państwa, członek Rady Państwa, prezes Trybunału Konstytucyjnego, minister, prezes Narodowego Banku Polskiego, szef Kancelarii Sejmu33.50011.50039.00015.500
4Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego35.00012.000 zł
§  2. 2 Wynagrodzenie osób powołanych na kierownicze stanowiska państwowe przez Radę Państwa ustala się w następującej wysokości:
GrupaStanowiskoKwota miesięczna w zł
od 1 lipca 1984 r.od 1 lipca 1985 r.
wynagrodzenia zasadniczegododatku funkcyjnegowynagrodzenia zasadniczegododatku funkcyjnego
1pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prokurator generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, szef Kancelarii Rady Państwa, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli33.50011.50039.00015.500
2prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezes Sądu Najwyższego, zastępca prokuratora generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, prezes Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk, główny inspektor pracy, dyrektor generalny w Najwyższej Izbie Kontroli30.00010.00035.00012.000
3wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, wiceprezes Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk, zastępca głównego inspektora pracy27.0008.00031.00010.000
§  3. 3 Wynagrodzenie osób powołanych na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów oraz zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w Polskiej Akademii Nauk ustala się w następującej wysokości:
GrupaStanowiskoKwota miesięczna w zł
od 1 lipca 1984 r.od 1 lipca 1985 r.
wynagrodzenia zasadniczegododatku funkcyjnegowynagrodzenia zasadniczegododatku funkcyjnego
1prezes Polskiej Akademii Nauk, pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, zastępca przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, sekretarz naukowy Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja"33.50011.50039.00015.500
1asekretarz stanu, pierwszy zastępca prezesa Narodowego Banku Polskiego37.00013.500
2wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, zastępca sekretarza naukowego Polskiej Akademii Nauk, sekretarz wydziału Polskiej Akademii Nauk, podsekretarz stanu (wiceminister), wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, kierownik urzędu centralnego, dyrektor generalny w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, wojewoda, prezydent miasta: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi30.00010.00035.00012.000
3zastępca kierownika urzędu centralnego, dyrektor generalny w ministerstwie i urzędzie centralnym27.0008.00031.00010.000
4wicewojewoda, wiceprezydent miasta: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi24.0005.00027.0006.000
§  3a. 4 Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu stałej dodatkowej pracy w charakterze nauczyciela akademickiego w szkole wyższej albo pracownika naukowego w instytucie naukowo-badawczym lub placówce naukowej Polskiej Akademii Nauk dla osób określonych w § 1-3, posiadających tytuł profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego, wynosi połowę stawki wynagrodzenia zasadniczego, które przysługiwałoby w razie zatrudnienia w wymienionym instytucie lub placówce w pełnym wymiarze czasu pracy.
§  4. Traci moc uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Monitor Polski z 1983 r. Nr 1, poz. 5).
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1984 r.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 29 listopada 1984 r. (M.P.84.27.181) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 grudnia 1984 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 12 grudnia 1985 r. (M.P.85.43.274) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1986 r.

2 § 2:

- zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 29 listopada 1984 r. (M.P.84.27.181) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 grudnia 1984 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 10 stycznia 1985 r. (M.P.85.1.2) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lutego 1985 r.

3 § 3:

- zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 27 września 1984 r. (M.P.84.23.155) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1984 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 29 listopada 1984 r. (M.P.84.27.181) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 grudnia 1984 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 14 listopada 1985 r. (M.P.85.37.244) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 grudnia 1985 r.

4 § 3a dodany przez § 1 uchwały z dnia 13 września 1984 r. (M.P.84.22.148) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lipca 1984 r.